Gevangenis te Gent

                   HomeOrganisatie BezoekGevangenisarbeidContact

Het leven in de gevangenis

Missie en Visie

Het leven in de gevangenis

Medewerkers Hulp- en dienstverlening

Aankomst in de inrichting  - Inschrijving
De gedetineerde wordt bij zijn aankomst ingeschreven in de gevangenis en moet alle voorwerpen afgeven die hij bij zich draagt en die niet toegelaten zijn in de gevangenis. Hij krijgt dan een bewijs van ontvangst. Hij kan wel iemand van buiten de gevangenis vragen om deze voorwerpen te komen ophalen.
Familie inlichten
Elke gedetineerde heeft het recht zijn familie in te lichten over zijn opsluiting. Daarom mag hij één keer drie minuten kosteloos nationaal of internationaal bellen binnen de 24 uur na zijn opsluiting in de gevangenis.
Informatie
De gedetineerde krijgt informatie over zijn rechten en plichten, over de regels die in de gevangenis gelden, over de medische, juridische, psychologische, sociale en familiale hulpverlening. Hij komt ook te weten hoe hij een beroep kan doen op een aalmoezenier of moreel consulent.
In de Belgische gevangenissen zitten heel wat buitenlandse gedetineerden die geen Nederlands of Frans begrijpen. De gevangenisdirectie doet in dat geval beroep op andere personen die wel de landstaal van de gedetineerde spreken, zoals iemand van het personeel, een aalmoezenier, een bezoeker of iemand van de ambassade.

Gesprek met de directeur
Een gedetineerde die in de gevangenis aankomt, heeft binnen de 24 uur een gesprek met de gevangenisdirecteur. Die licht de gedetineerde in over zijn persoonlijk dossier en overloopt met hem in grote lijnen de regels die in de gevangenis gelden. Daarnaast bezorgt de directeur de gedetineerde brochures en folders die hem algemene informatie over de gevangenis geven.
Gesprek met een lid van de psychosociale dienst
Binnen de vier dagen nadat een gedetineerde in de gevangenis aankomt, heeft iemand van de psychosociale dienst in de gevangenis een gesprek met hem. Die persoon geeft uitleg aan de gedetineerde over hoe hij een beroep kan doen op sociale, psychosociale, juridische en familiale bijstand.

Gesprek met de dokter
De gevangenisarts onderzoekt de gedetineerde binnen de 24 uur na zijn aankomst.

Cel
Inrichting
De gedetineerde mag zijn cel zelf inrichten waarbij hij de regels voor orde en veiligheid van de gevangenis respecteert. Hij moet zijn cel dan ook zelf onderhouden.
Hij krijgt ook enkele gratis toiletartikelen zoals zeep, een tandenborstel, toiletpapier, ... en mag, voor zover de regels van de gevangenis dit toelaten, bepaalde persoonlijke spullen bij zich houden, zoals een bril, schrijfgerief, posters, foto’s, sieraden, boeken, tijdschriften, computerspelletjes, enz.
Verboden voorwerpen
De orde en veiligheid in een gevangenis zijn erg belangrijk. Daarom mogen gedetineerden sommige voorwerpen niet bij zich hebben:
• zaklantaarns, kaarsen, olielampen, foto-, film- en videoapparatuur, verrekijkers, telescopen, zend- en communicatieapparatuur
• USB-sticks, diskettes, MP3-spelers (tenzij de gedetineerde deze nodig heeft wanneer hij een opleiding volgt)
• dieren
• wettelijk verboden voorwerpen
• mobiele telefoons en toebehoren
• geld en waardepapieren, bankkaarten en identiteitsdocumenten
• wapens
• alcoholische dranken

Maaltijden
Een gedetineerde krijgt drie maaltijden per dag, die samengesteld zijn volgens de normen van een evenwichtige voeding. De keuken van de gevangenis bereidt in principe alle maaltijden. De gevangenis kan meerdere menu’s (bv. vegetarisch) aanbieden. Gedetineerden kunnen om gezondheidsredenen een speciaal dieet volgen op medisch voorschrift. Binnen de grenzen van het redelijke houdt de gevangenis ook rekening met aspecten van de geloofsovertuiging die betrekking hebben op de voeding.

Kantine
De gevangenis heeft een lijst met producten die gedetineerden kunnen kopen met het geld dat zij op hun rekening hebben staan. Zo is er een kantine waar gedetineerden onder andere sigaretten, toiletartikelen, voeding, sportkledij en computerspelletjes kunnen kopen. Sommige voorwerpen kunnen ook worden gehuurd, zoals een televisietoestel, een pc enzovoort.

Geld
Individuele rekening
Een gedetineerde mag geen cash geld bij zich hebben in de gevangenis. Hij betaalt met het geld dat hij op zijn individuele rekening heeft staan. Hij kan het saldo van zijn rekening telefonisch raadplegen.
Geld overmaken en ontvangen
Een gedetineerde kan geld ontvangen en overmaken aan eender welke persoon buiten de gevangenis. Financiële transacties tussen gedetineerden zijn echter wegens veiligheidsredenen verboden, tenzij de directeur dit uitzonderlijk toelaat. De gedetineerde kan geld ontvangen via overschrijving, cheque of mandaat op volgend rekeningnummer IBAN: BE42 6792 0055 2954 
BIC: PCHQBEBB.  In de mededeling dient de naam van de gedetineerde vermeld te worden.


Betalen voor schade
Als een gedetineerde schade toebrengt aan voorwerpen die eigendom zijn van de overheid, kan dit van zijn vergoeding voor arbeid worden afgehouden.

Kledij
De gedetineerde krijgt in de gevangenis kledij ter beschikking.

Godsdienst en levensovertuiging
Iedere gedetineerde heeft het recht om zijn godsdienst te beleven of zijn levensovertuiging individueel of in groep te volgen. Hij kan dus deelnemen aan de groepsactiviteiten die de erkende erediensten organiseren. Hij kan ook brieven schrijven aan en ontvangen van de vertegenwoordiger van zijn eredienst.

Opleiding
Elke gedetineerde kan in de gevangenis een opleiding volgen. Het precieze opleidingsaanbod verschilt van gevangenis tot gevangenis. Enkele voorbeelden van opleidingen waarvoor hij zich kan inschrijven zijn:
• algemene vorming
• sociale vaardigheidstraining
• taalcursussen
• computerlessen
• beroepsopleidingen (zoals hulpkok, schilderen en metselen) om een diploma secundair onderwijs te behalen
De opleidingen helpen de gedetineerde bij zijn terugkeer naar de samenleving en laten toe dat hij zijn detentietijd op een zinvolle manier doorbrengt.

Werken
De gedetineerde kan tijdens zijn detentie werken in de gevangenis. Hij kan kiezen uit verschillende soorten van gevangenisarbeid:
• huishoudelijk werk
• onderhoudswerk
• werk voor externe bedrijven, zoals dozen plooien, etiketten kleven, snoep verpakken, enz.

Dankzij gevangenisarbeid ontwikkelt de gedetineerde professionele en sociale vaardigheden en kan hij zijn detentietijd op een zinvolle manier doorbrengen. Gevangenisarbeid speelt dan ook een belangrijke rol in de voorbereiding op zijn terugkeer naar de samenleving.
Met de vergoeding die de gedetineerde krijgt, kan hij de schadevergoeding aan zijn slachtoffers betalen, zijn gezin financieel ondersteunen of een spaarpotje aanleggen. Ook kan hij hiermee zaken aankopen uit de gevangeniskantine.
Meer weten over gevangenisarbeid? Zie de aparte pagina op deze website.

Ontspanning
Naast werken en een opleiding volgen, kan de gedetineerde zich ook op verschillende manieren ontspannen in de gevangenis. Hij heeft het recht om dagelijks minstens een uur in de buitenlucht te verblijven op de wandelkoer van de gevangenis en hij kan ook minstens twee uur per week aan sport doen. Zo kan hij gebruik maken van de fitnesszaal, voetballen of basketballen in de sportzaal of deelnemen aan lessen (yoga, dans, enz.).
De gedetineerde kan ook boeken uitlenen in de gevangenisbibliotheek of op eigen kosten kranten en tijdschriften bestellen om op cel te lezen. Als hij een radio of televisietoestel heeft, kan hij hiernaar luisteren en kijken, of spelletjes spelen op een gameconsole.
Daarnaast kan hij ook deelnemen aan sociale en culturele activiteiten die vzw’s in de gevangenissen organiseren. Het aanbod varieert van gevangenis tot gevangenis. Enkele voorbeelden: schildercursus, toneelworkshop, muziekles, cursus bloemschikken, enz.

Gezondheidszorg
De gedetineerde moet dezelfde gezondheidszorg kunnen genieten als in de vrije samenleving. De zorg is aangepast aan zijn specifieke noden en aan de gevangenisomgeving. In de gevangenis werken verplegers, dokters, psychiaters, psychologen, tandartsen en kinesitherapeuten. Zij zorgen ervoor dat de gedetineerde zich zowel lichamelijk als mentaal goed voelt.

Medische zorgen
Een team van verpleegkundigen is in de gevangenis aanwezig om medische zorgen toe te dienen. De gedetineerde kan ook dagelijks op bepaalde uren een bezoek brengen aan de gevangenisarts of op eigen kosten een beroep doen op een arts die hij zelf kiest.
Ernstig zieke gedetineerden worden overgebracht naar het Genees- en Heelkundig Centrum van de gevangenis van Sint-Gillis, naar het Medisch Centrum van het penitentiair complex van Brugge of naar de polikliniek van de gevangenis van Lantin waar zij gespecialiseerde zorgen krijgen. Indien nodig kunnen zij ook worden overgebracht naar een ziekenhuis buiten de gevangenis. Bejaarden, zwangere gedetineerden en gedetineerden met een handicap krijgen aangepaste zorgen.

Psychologische en psychiatrische begeleiding
Een team van psychologen en maatschappelijk assistenten staat klaar om de gedetineerde psychosociaal te begeleiden. Dit team bereidt de gedetineerde voor op zijn psychosociale re-integratie en evalueert hun reclasseringsvoorstellen. Het verzorgt het psychosociaal onthaal van elke gedetineerde die de gevangenis binnenkomt.
Geďnterneerden, gedetineerden met psychische problemen, krijgen in de gevangenis aangepaste begeleiding. In sommige gevangenissen verblijven zij op een aparte afdeling en leven zij dus gescheiden van de andere gedetineerden. In Paifve is er bovendien een inrichting tot bescherming van de maatschappij waar alleen maar geďnterneerden verblijven. Een zorgequipe in de gevangenis zorgt voor therapeutische opvang en begeleidt hen. Het team bestaat uit een psychiater, psycholoog, maatschappelijk assistent, ergotherapeut, psychiatrisch verpleger, bewegingstherapeut en opvoeder. Op basis van een individueel behandelingsplan willen zij via gesprekken en activiteiten de psychische, sociale en fysieke activiteiten van de geďnterneerden verbeteren en zo hun plaatsing in een psychiatrische instelling of hun re-integratie in de maatschappij vergemakkelijken.

 

 
 

Disclaimer