Gevangenis te Gent

                   HomeOrganisatie BezoekGevangenisarbeidContact

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Missie en Visie

Het leven in de gevangenis

Medewerkers Hulp- en dienstverlening

Om de gedetineerden en de geïnterneerden te begeleiden tijdens hun detentie en hun reïntegratie in de maatschappij voor te bereiden, doet de gevangenis niet alleen een beroep op de expertise van het eigen personeel, maar werkt ook samen met organisaties van buiten de gevangenis.

De afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap coördineert de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, zowel op bovenlokaal als op lokaal niveau. Op bovenlokaal niveau heeft ze daartoe overleg met de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en de FOD Justitie. Op lokaal niveau leiden de Vlaamse beleidscoördinatoren – personeelsleden van de afdeling Welzijn en Samenleving – het geheel aan hulp- en dienstverlening in de gevangenis in goede banen. Ze doen dit samen met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken van de verschillende hulp- en dienstverlenende organisaties.

Op de website van de dienst Welzijn en Samenleving vindt u documentatie, jaarverslagen en andere nuttige documenten met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Het jaarverslag 2014 over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenis te Gent vindt u hier.

De gevangenis te Gent werkt onder andere samen met de volgende organisaties:

Justitieel Welzijnswerk (CAW Oost-Vlaanderen) richt zich tot personen en hun directe sociale omgeving die (dreigen) in aanraking (te) komen met strafrechtelijke instanties of tot personen en hun directe sociale omgeving die verblijven in de gevangenis van Gent. De hulpverlening is kosteloos en op vrijwillige basis. Afhankelijk van de vraag van de cliënt worden informatie en advies, praktische tussenkomsten, emotionele opvang, of psychosociale begeleiding geboden. Ook wordt het aanbod, op vlak van onderwijs, tewerkstelling en cultuur dat in de ‘vrije’ samenleving bestaat binnengebracht in de gevangenis van Gent.

Centrum OBRA biedt in de gevangenis actieve agogische ondersteuning aan geïnterneerden met een verstandelijke handicap. Het project heeft als naam 'Ontgrendeld'.
Het project loopt sinds oktober 2001 in de gevangenis van Gent.
Sinds 1 januari 2004 is het project erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs.

De VDAB vaardigt een VDAB-consulent af, die bijna dagelijks in de gevangenis te Gent aanwezig is om gedetineerden te helpen en begeleiden in hun zoektocht naar werk. In het kader van reclassering is een job een heel belangrijk element.

Er wordt ook samengewerkt met Vokans. Het doel van deze organisatie is de tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde volwassenen te verhogen

De Rode Antraciet staat voor cultuur en vormingswerk met mensen die met justitie te maken krijgen. Het grootste deel van hun inzet gaat naar mensen die in de Vlaamse gevangenissen opgesloten zitten. Zij hebben eveneens een aanbod naar medewerkers van de gevangenissen.
Klik hier voor het voorstellingsfilmpje van De Rode Antraciet.

De VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve geneesmiddelen en gokken.

De VVBV (Vlaamse Vereniging
van Behandelingscentra Verslaafdenzorg) organiseert in de gevangenis een Centraal Aanmeldingspunt Drugs. Dit project houdt in dat alle aanvragen, van Gentse gedetineerden aan de gespecialiseerde drughulpverleningcentra gecentraliseerd worden en dat elke week op woensdagvoormiddag een aan het VVBV gemandateerde medewerker gedurende een halve dag per week in de gevangenis permanentie houdt waarop intakegesprekken met aanvragers kunnen plaatshebben.
Na overleg met de verschillende betrokkenen (eerdere hulpverleners, PSD, JWW, het geschikte hulpverleningscentrum, …) wordt op de hulpvraag van de gedetineerde vrij snel een concreet advies gegeven of een toezegging voor een behandeling/opname.

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen biedt ook een hulpverleningsaanbod aan in de gevangenis.

Ieder academiejaar vervullen verschillende studenten van de Universiteit Gent of de Hogeschool Gent een stage in de gevangenis te Gent. Dankzij hun onderzoeksprojecten en/of eindwerken leveren zij een wezenlijke bijdrage tot veranderingsprocessen binnen de gevangenis. Deze studenten komen voornamelijk uit studierichtingen als criminologie, rechten, psychologie, maatschappelijk assistent, vertaalkunde, psychiatrische verpleegkunde, management, enz.

 

 
 

Disclaimer